§1 Virkeområde

Forskriften gjelder for finansforetak som yter usikret kreditt til forbrukere (forbrukslån), herunder kreditt knyttet til kreditt- og betalingskort. Forskriften gjelder også for utenlandske finansforetak som driver virksomhet i Norge i medhold av finansforetaksloven § 5-2, § 5-3, § 5-5 og § 5-6.

Forskriften gjelder ikke når finansforetak yter usikret kreditt der kreditten gis rente- og kostnadsfritt.

 

§2 Betjeningsevne

Finansforetaket skal ikke yte forbrukslån dersom kunden ikke vil ha tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold ved en renteøkning på 5 prosentpoeng på kundens samlede gjeld.

Vurderingen av kundens betjeningsevne skal være basert på kundens inntekt og alle relevante utgifter, herunder renter, avdrag på lån og normale utgifter til livsopphold. For rammekreditter skal full utnyttelse av samlede rammer ligge til grunn for vurderingen.

 

§3 Gjeldsgrad

Finansforetaket skal ikke yte forbrukslån dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger årsinntekt. Med årsinntekt menes her personinntekten slik den er definert i skatteloven, eventuelt alminnelig inntekt før minstefradrag og personfradrag. Skattefri inntekt kan likevel medregnes dersom inntekten er dokumenterbar og stabil over tid.

 

§4 Avdrag

Finansforetaket skal kreve månedlig nedbetaling av forbrukslånet. Den månedlige nedbetalingen skal minst utgjøre et beløp som vil medføre at lånet nedbetales i løpet av 5 år når lånet avdras som serie- eller annuitetslån. For rammekreditter skal minimumsbeløpet beregnes hver måned basert på benyttet kreditt og utgjøre et beløp som vil medføre at kreditten nedbetales i løpet av 5 år når kreditten avdras som serielån.

Første ledd er ikke til hinder for at finansforetaket gir avdragsutsettelse på grunn av omstendigheter som inntrer i lånets løpetid og som midlertidig forverrer kundens betalingsevne.

 

§5 Refinansiering

Denne forskriften er ikke til hinder for at forbrukslån kan erstattes med nytt lån (refinansiering), selv om det refinansierte lånet ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 2, § 3 og § 4, men der det refinansierte lånet:

  1. ikke overstiger det eksisterende lånet eller lånenes størrelse på refinansieringstidspunktet og
  2. ikke øker summen av renter, gebyrer og andre kostnader som kunden skal betale i forhold til summen av kostnadene ved nedbetaling av eksisterende gjeld.

Lån som er refinansiert i medhold av første ledd, skal ikke regnes med ved beregningen av verdien av innvilgede lån etter § 8.

 

§6 Kredittkort med lav kredittramme

Forskriften § 2 og § 3 gjelder ikke ved innvilgelse av kredittkort med kredittramme inntil kr. 25.000,-, forutsatt at kunden ikke har andre kredittkort.

Første ledd medfører ikke unntak fra finansavtaleloven § 46 b og § 47.

 

§7 Dokumentasjon

Finansforetaket skal dokumentere at vilkårene i § 2, § 3, § 5 og § 6 var oppfylt på innvilgelsestidspunktet for hvert forbrukslån som ytes.

 

§8 Fleksibilitet

Finansforetaket kan yte forbrukslån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 2, § 3 og § 4 for inntil 5 prosent av verdien av innvilgede lån hvert kvartal. For rammekreditter skal innvilget ramme legges til grunn ved beregningen av innvilgede lån.

Finansforetaket skal fastsette rammer og retningslinjer for innvilgelse av lån som angitt i første ledd.

Finansforetaket skal hvert kvartal rapportere til styret eller ledelsen for utenlandske finansforetak om hvor stor andel av verdien av innvilgede lån som er innvilget etter denne paragraf.

 

§9 Utfyllende bestemmelser

Finanstilsynet kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.

 

§10 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks, og skal gjelde til og med 31. desember 2020. Finansforetakene skal senest ha tilpasset seg forskriften innen 15. mai 2019.